1. การลงทะเบียน ใช้ข้อมูล 2 ส่วนคือ รหัสพนักงาน, รหัสผ่าน 
  2. การแก้ไขรหัสผ่าน พนักงานสามารถแก้ไขรหัสผ่านของตนเองได้เมื่อเข้าใช้งานระบบ
  3. การเข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงเมนูการเข้าใช้งานแต่ละส่วนงานตามสิทธิที่พนักงานได้รับ
  4. การกำหนดประเภทการลา สามารถกำหนดรหัส และชื่อของประเภทการลาอื่นๆ ได้ ไม่จำกัด
  5. การกำหนดสิทธิการลาสูงสุด สามารถกำหนดสิทธิการลาสูงสุดตามประเภทการลา ตำแหน่งงาน และพนักงานรายคนได้
  6. การบันทึกรายละเอียดการลา (เพิ่ม-ยกเลิกการลาของตนเอง) สามารถบันทึกเพิ่ม -ยกเลิกใบลาได้ สามารถยกเลิกใบลาที่ผ่านการอนุมัติแล้วได้
  7. การอนุมัติการลา (โดยหัวหน้า / ผู้มีอำนาจ)
  8. สามารถเข้าใช้งานได้เฉพาะพนักงานที่ได้รับสิทธิเท่านั้น แสดงใบลาที่รออนุมัติ (เฉพาะใบลาของพนักงานที่อยู่ในสายงานของตน) ผู้อนุมัติสามารถอนุมัติใบลาได้ ก็ต่อเมื่อสถานะการอนุมัติอยู่ที่ รออนุมัติเท่านั้น และต้องมีสิทธิในการอนุมัติในครั้งนั้น ๆ ด้วย เมื่อใบลายังไม่ผ่านการอนุมัติ / ไม่อนุมัติ / ยกเลิกใบลาได้ ก็ต่ เมื่อสถานะใบลา คือรออนุมัติเท่านั้น
  9. การตรวจสอบใบลา (โดยแผนกบุคคล / ผู้มีอำนาจ)
 
 
   
 

ขอใบเสนอราคา

ชื่อโดเมนเนม www. (เช่น siamleaveonline.com)
ชื่อ-นามสกุล
บริษัท
ที่อยู่
เบอร์โทร
เบอร์โทรสาร
มือถือ
E-mail
จำนวนผู้ใช้ User
Code :